2016-05-09

ТРЗ

Назад

 • Изготвяне на всички необходими документи свързани с осигурените лица /персонала трудови договори, допълнителни споразумения, служебни бележки и удостоверения, заповеди, длъжностни характеристики и други;
 • Изготвяне на ведомости за работна заплата, разходи за персонала, фишове за заплати;
 • Оформяне на трудови книжки;
 • Изготвяне на служебни бележки, удостоверения за доходите на служителите;
 • Обработване на документи за временна нетрудоспособност, бременност и раждане и тяхното подаване в НОИ;
 • Изготвяне и съхраняване на служебни досиета на работещите;
 • Изготвяне и подаване на уведомления по чл. 62 от Кодекса на труда;
 • Подаване на декларации образец 1 и 6 по електронен път;
 • Подготовка на файловете за безкасово плащане на заплати;
 • Изготвяне и подаване на платежни нареждания за масово плащане на дължими осигуровки и данъци за персонала и собствениците.
 • Изготвяне на сметки за изплатени суми по граждански договори
error: