2016-05-09

Счетоводство

Назад

 • Класиране и обработка на първични счетоводни документи, изготвяне на калкулации, вторични документи и др. във връзка с дейноста на дружеството;
 • Изготвяне и подаване в законноустановения срок на справка-декларация и дневници по ЗДДС по електронен път, VIES декларации;
 • Изготвяне и подаване в срок на тримесечни декларации за удържани данъци по ЗКПО и ЗДДФЛ;
 • Следене на оборота за целите на ДДС, подготвяне и подаване на документи за регистрация по Закон за данъка върху добавената стойност;
 • Данъчна защита и представителство пред НАП при провеждане на ревизии по ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, насрещни проверки;
 • Годишно счетоводно приключване, изготвяне на годишна данъчна декларация и счетоводни отчети и тяхното подаване в НАП и НСИ ;
 • Изготвяне на платежни нареждания за дължими данъци и такси;
 • Информация за текущото счетоводно състояние; следене на финансовия резултат;
 • Изготвяне на междинни финансови отчети;
 • Изготвяне на справки за задълженията и вземанията на фирмата;
 • Изготвяне на данъчен и счетоводен амортизационен план.
error: